VILL. ABADI- CHUHADPUR & GHARBHARA AT CHUHADPUR VILLAGE